هدفون توگوشی

هدفون One More Quad Drivers

/post-4-3

 هدفون های  - 1More Quad Drivers Headphones - در مقایسه با هدفون های گرانتر از خودشان هم بسیار راحت تر هستند و هم صدای استریو واقعی پخش میکنند. طراحی خاص این هدفون، صدای خروجی آن را به فرکانس‌های مختلفی تقسیم می‌کند.


هدفون One More Quad Drivers

/post-4-2

 هدفون های  - 1More Quad Drivers Headphones - در مقایسه با هدفون های گرانتر از خودشان هم بسیار راحت تر هستند و هم صدای استریو واقعی پخش میکنند. طراحی خاص این هدفون، صدای خروجی آن را به فرکانس‌های مختلفی تقسیم می‌کند.


هدفون One More Quad Drivers

/post-4

 هدفون های  - 1More Quad Drivers Headphones - در مقایسه با هدفون های گرانتر از خودشان هم بسیار راحت تر هستند و هم صدای استریو واقعی پخش میکنند. طراحی خاص این هدفون، صدای خروجی آن را به فرکانس‌های مختلفی تقسیم می‌کند.